Condicions Generals

01. CONDICIONS GENERALS
El Festival Swim Out Costa Brava, organitzat per l’associació amb raó social Windy Hoppers-Associació de Lindy Hop Empordà, amb C.I.F. nº G55160568, i seu al C/ Pedró 12, 17257 de Gualta, amb mail info@swimoutcostabrava.com i telèfon 697 828 396. Les condicions generals pels assistents és la part essencial del contracte-registre entre l’Organització i la persona que es registra en el Swim Out Costa Brava. Si no dóna la seva conformitat a aquest document durant el procés de registre, i per tant no està d’acord amb les condicions, no podrà assistir al festival.

02. PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ
1. Omple el formulari de la web. En omplir el formulari, i de forma automàtica, es crearà un espai privat al web on gestionar els teus pagaments, i més endavant el tema d’allotjament, competicions etc … El teu mail i nº de ID o passaport es convertiran en el teu User ( mail) i Password (núm ID / Passaport).
2. Rebràs un correu electrònic automàtic després de realitzar la inscripció, amb la confirmació de la teva inscripció i la tarifa corresponent, i amb un link en el qual ingressar al teu espai privat. També podràs accedir al teu espai privat mitjançant el Log In del web, amb la teva User i Password.
3. En el teu espai privat podràs comprovar les dades de la teva inscripció, i tindràs tota la informació de pagament. Pots fer el pagament fent un ingrés, o fent un pagament amb la targeta de crèdit / dèbit a través de la plataforma de Pagament Online, o per transferència bancària al compte de Windy Hoppers-Associació de Lindy Hop Empordà.

03. TERMES DE PAGAMENT I POLÍTICA DE CANCEL-LACIONS
La forma de pagament del Swim Out Costa Brava és d’un sol pagament del 100% de l’import, via transferència bancària o plataforma de pagament online, ja que el format de summer camp obliga a fer reserves i contractacions anticipades d’alt cost. Sent conscients de l’esforç que suposa per a certes persones realitzar un sol pagament del 100%,  l’Organització ofereix l’opció del pagament fraccionat en dos terminis, per a aquelles persones que ho necessitin. Hi haurà 3 modalitats de pagament:

1. Totalitat del 100% de l’import en el procés d’inscripció: En realitzar la inscripció, al final del procés, tindràs l’opció de realitzar el pagament de la totalitat de l’import fent un pagament amb la targeta de crèdit / dèbit a través de la plataforma de Pagament Online. En seleccionar aquesta opció tindràs de regal un article de merchandising del Swim Out Costa Brava (a escollir d’entre els disponibles en el moment de la teva arribada), que se’t oferirà únicament en el registre el Dijous 1 de Setembre. L’article de merchandising està disponible únicament per qualsevol dels packs complets.

2. Pagament fraccionat en 2 imports: podràs pagar en 2 terminis amb 30 dies de diferència. Caldrà pagar el 50% de l’import total al realitzar la inscripció, al final del procés fent un pagament amb la targeta de crèdit / dèbit a través de la plataforma de Pagament Online. El segon pagament s’haurà de realitzar transcorreguts 30 dies naturals per Pagament Online o transferència bancària.

3. Totalitat del 100% de l’import després de rebre el mail de confirmació: En realitzar la inscripció, rebràs un mail automàtic on podràs entrar al teu panell d’usuari, i tindràs 10 dies naturals per fer el pagament del 100% de l’import amb la targeta de crèdit / dèbit a través de la plataforma de Pagament Online o transferència bancària.

Si després d’aquests 10 dies naturals el pagament no s’ha produït, la inscripció serà cancel·lada i la plaça alliberada. Una vegada que s’ha realitzat un ingrés, l’Organització del Swim Out Costa Brava considera que la reserva està pagada, i no es compromet a cap devolució parcial ni total, per poder cobrir despeses de gestió i perjudicis com, per exemple, no haver permès pre-inscripcions posteriors a la cancel•lada, o altres.

Principis generals:
1. En qualsevol cas, si trobes un altre candidat (en el teu mateix rol i tipus d’inscripció) que et substitueixi, el canvi de la inscripció es produirà sense cap cost. A causa de les peculiaritats del festival, on s’inclou l’allotjament, pensió completa, transports, activitats aquàtiques, etc … la contractació d’aquests serveis no permet canvis de nom durant la setmana prèvia al Swim Out Costa Brava 2023. Per aquest motiu, l’Organització concedeix com a data límit per a realitzar canvis de participants el divendres 25 d’Agost de 2023. En qualsevol cas, tot canvi ha de ser notificat a l’Organització abans de la data esmentada, via mail a l’adreça info@swimoutcostabrava.com. Qualsevol canvi no notificat o realitzat fora de la data límit, no serà acceptat, i cap persona fora de la llista oficial de registrats serà acceptada in situ en el registre el dia 31 d’agost del 2023.

2. En casos d’urgències mèdiques, esdevingudes en els dies previs al festival, l’Organització del Swim Out Costa Brava valorarà la situació, previ enviament dels justificants pertinents. Es consideren urgències mèdiques: accidents, lesions òssies i/o ruptures òssies, afeccions sobtades de gravetat i amb necessitat d’hospitalització. No es considerarà urgència mèdica les lesions originades amb setmanes d’antelació al festival, amb pronòstic de curació proper a aquest. En aquests casos, el participant és responsable d’informar a l’Organització, i sol·licitar el canvi de nom per evitar riscos de no poder assistir en el mateix moment de produir-se la lesió; o bé prendre el risc d’esperar que la lesió estigui recuperada com per poder assistir al festival amb normalitat. En ambdós casos el participant és responsable d’aquesta decisió.

3. En casos de força major com ara pandèmia, epidèmia, brot, crisi, guerra, atac terrorista, vagues laborals, clima extrem, accions governamentals, etc., Swim Out Costa Brava podria cancel·lar, postposar o modificar la natura del festival, així com absoldre’s de la responsabilitat de realitzar una devolució completa per causes alienes al seu control. En tot cas, és possible que l’Organització retingui un percentatge de l’import pagat en tant que despeses de gestió. Les despeses de gestió consisteixen en cobrir la part de les despeses ja produïdes i no recuperables durant l’any previ a la realització de l’esdeveniment. En qualsevol cas, la Organització sempre intentarà tenir en compte opcions alternatives per tal de reduir els danys de les dues parts.

04. CANVIS
L’Organització del Swim Out Costa Brava es reserva el dret de canviar horaris, localització, professors, bandes i preus del festival i/o de les festes, i comunicar qualsevol d’aquests canvis a través del web.

05. DANYS I PERJUDICIS
Windy Hoppers – Associació de Lindy Hop Empordà no es farà responsable de cap tipus de dany físic, o robatori / dany de pertinences que puguin ocórrer durant el Swim Out Costa Brava.

06. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRETS D’IMATGE
L’usuari, participant total o parcial del Swin Out Costa Brava, sent major d’edat, en ple ús dels seus drets civils, declara que durant els dies de celebració d’aquest festival, podrà ser retratat i/o filmat. Aquestes imatges tenen per finalitat retratar els esdeveniments del Swim Out Costa Brava, i en cap cas hi ha un caràcter mercantilista de cap d’aquestes imatges. L’Organització del Swim Out Costa Brava no es fa responsable de l’ús que terceres persones o empreses alienes facin d’aquestes imatges sense autorització prèvia.

Per tot això, expressament AUTORITZA la utilització de la meva imatge personal resultant d’aquest festival per a la finalitat esmentada, sense que aquesta autorització estigui sotmesa a cap termini temporal ni estigui restringida a l’àmbit nacional de cap país.

I perquè consti i tingui efectes, estic d’acord amb la present autorització a l’empara del que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. L’acceptació d’aquests termes generals implica l’autorització de la present clàusula sobre cessió de dret d’imatges.

En compliment del Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades: Dret de informació en la recollida de dades, li comuniquem que ens comprometem a garantir la privacitat de les seves dades personals recollides a la seva fitxa.

Els informem que les Dades de Caràcter Personal recollides, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, pel tractament de dades, amb la finalitat de: Gestionar la seva fitxa d’usuari en el marc legal i la prospecció comercial dels productes i serveis que ofereix Swim Out Costa Brava en general.

L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita adjuntant còpia del DNI o documentació equivalent a l’adreça postal indicada o bé per correu electrònic a l’adreça info@swimoucostabrava.com, indicant clarament el dret que desitja exercir.

Swim Out Costa Brava es compromet a implementar les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu que siguin adequades i suficients per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal així com per garantir el secret i la confidencialitat de la informació.

Swim Out Costa Brava podrà instal·lar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també anomenades cookies, al seu ordinador per tal de conèixer informació dels visitants al seu web, en cap cas, aquestes dades es tractaran de dades personals. El seu navegador, de vegades, generarà un missatge en el qual si segueixes navegant en el lloc web acceptes les cookies.

07. CODI DE CONDUCTA
En signar aquest document, l’assistent està obligat a comportar-se en concordança amb les normes generals i amb les vigents lleis del codi penal espanyol. En cas de cometre qualsevol falta o delicte, es posarà sota jurisdicció dels Mossos d’Esquadra.

08. SIGNATURA I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
En acceptar les Condicions Generals pels assistents del Swim Out Costa Brava a la pàgina de registre del web, declaren que estan totalment d’acord amb el contingut d’aquest document, i que obeiran totes les seves normes i regulacions.

© 2022 Windy Hoppers